Tuesday, October 15, 2013

பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் இந்தியாவில் நிலவி வரும்

மற்றுமொரு மூடநம்பிக்கையே !


1. 'பிளாசிபோ' (PLACEBO) மருந்துகள் என்றால் என்ன?

               தமிழ் இணைய பல்கலைகழகம்  பிளாசிபோ (PLACEBO) என்பதன் தமிழாக்கத்தை 'ஆறுதல் மருந்து' அல்லது போலி மருந்து என்று குறிப்பிடுகின்றது.

      இவ்வகை மருந்துகள் அறிவியியல் மருத்துவத்தில் இரண்டு விதமாக பயன்படுகின்றன.

              ஒன்று-ஒரு நோயாளி ஒரு சில நோய் அறிகுறிகளோடு  அறிவியியல் மருத்துவரை அணுகும் போது அந்த அறிவியியல் மருத்துவர் அந்த குறிப்பிட்ட நோய் அறிகுறிக்கு எந்தவித 'வேலை செய்யும் மருந்தும்' (Pharmacologically active) தேவையில்லை என்று கருதுகிறார் எனில் அப்போது மருத்துவர் 'Placebo'  மருந்துகளை பரிந்துரைப்பார். அது எந்த விதமான வேலையையும் செய்யவில்லை என்றாலும் ஒரு வித மனநிறைவை நோயாளிக்கு வழங்குகிறது. வாகனத்தின் முன்பு எலுமிச்சை oத்தினை கட்டுவதனால் வாகனம் நன்றாக வேலை செய்யும் என்பது போல Placebo மருந்துகளும் ஒரு வித மனநிறைவை வழங்கிறது.

            இரண்டாவது அறிவியியலில் ஒரு புதிய மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படும் போது அது வேலை செய்கிறதா? இல்லையாஅதன் பக்க விளைவுகள் என்னஎன்று ஒப்பிட்டு பார்க்க  புதிய  மருந்தானது ‘பிளாசிபோ’('Placebo’) மருந்துகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கப்படுகின்றது.
     எடுத்துக்காட்டாக இரத்த அழுத்தத்திற்கு ஒரு புதிய மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படும் போது இரத்த அழுத்தம் அதிகமுள்ள ஒரு குழுவினை தேர்ந்தெடுத்து அதில் ஒரு சிலருக்கு உண்மையான  மருந்தினையும் ஒரு சிலருக்கு 'Placebo' மருந்துகளையும் கொடுத்து இரண்டும் ஒப்பிட்டு பார்க்கப்படுகின்றது.

            மனிதன் ஒரு விடயத்தை நம்பி விட்டால் அவ்னுடைய மனது மாற்றங்களை  இயல்பாக உருவாக்கும் என்று அடிப்படையில் இவ்வகை 'Placebo' மருந்துகள் வேலை செய்கின்றன. ஆனால் அனைத்து நோய்க்கும் 'பிளாசிபோ' தீர்வாகாது.
2. அல்லோபதி மருத்துவம் ஆங்கில மருத்துவமா?
    mNyhgjpia Mq;fpy kUj;Jtk; vd;W miog;gJ xU misnomer (jtwhd ngaH) MFk;.
    ,e;jpahtpy; Mq;fpNyaHfs; ,jid mwpKfg;gLj;jpajdhy; ,J Mq;fpy kUj;Jtk; vd ngaH ngw;wJ.
    ,jDila rhpahd ngaH etPd mwptpapay; kUj;JtkhFk; (Modern scientific medicine).
    mwptpapay; kUe;Jtj;jpw;F gy ehl;L mwpQHfs; $l;L Kaw;rpapid nrYj;jpAs;sdH. vLj;Jf;fhl;lhf itl;lkpd; B1id fz;L gpbj;jJ lr;R ehl;L mwpQruhFk;> B2> B6ia ,q;fpyhe;J mwpQrUk;> Vit Ait mnkhpf;f mwpQUk; fz;Lgpbj;jhH.
    itui] fz;Lgpbj;jJ டிமிட்ரி இவநோச்கி(Dmitry Ivanovsky) vd;W ரஷ்ய ehl;L mwpQuhFk;. எல்லோ சுரத்தின்(Yellow fever) mbg;gilapid fpA+gh ehl;L tpQ;Qhdpahd கார்லோஸ் (Carlos Finlay) கண்டுபிடித்தார்.
    Nrhrpaypr ehlhd fpA+gh mwptpapay; kUj;Jtj;jpy; ,d;W nfhbfl;b gwf;fpd;wJ. fpA+ghtpd; etPd kUj;JtHfs; mnkhpf;fh cs;spl;l gy ehLfspy; ,d;W Nrit Ghpe;J tWfpd;wdH. kiwe;j ntzpRyh mjpgH rhNt]; rpfpr;irf;fhf fpA+gh nrd;wJ epidtpy; nfhs;sj;jf;fJ. ,t;thW Kw;Nghf;F kw;Wk; Vfhjpgj;jpa ehLfs; midj;Jk; %lek;gpf;if kUj;Jtj;ij xopj;J tpl;L etPd mwptpapay; kUj;Jtj;jpw;F khwptpl;ld.

3. மருந்து (Drug) என்றால் என்ன?

               வெளியிலிருந்து உட்செலுத்தப்படும் ஒரு பொருள் மனித lலில், மனித உடல் செயல்பாட்டினில், நோய்த்தன்னையில் மாற்றம் உண்டு செய்யுமாயின் அது 'மருந்து' எனப்படுகிறது. இவ்வாறு வரையறுக்கப்படும் மருந்து இயற்கையாக கிடைக்கும் பொருளாகவும் செயற்கையாக தயாரிக்கப்படும் பொருளாகவும் இருக்கலாம்.

4. இயற்கையில் கிடைக்கும் அனைத்தும் மனித உடலுக்கு உகந்ததா?

      ,y;yNt ,y;iy.
       இந்த உலகில் இயற்கையில் வளரும் தாவர வகைகளில் (மூலிகைகள்) ஆயிரக்கணக்கான தாவரங்கள் விஷ தன்மை வாa;ந்தததாகும்.  
     ,e;j fUj;J ,aw;ifapy; fpilf;Fk; midj;Jk; kdpjDf;F cfe;jJ vd;W rpyupd; fUj;jpapaiy jtpL nghbahf;fyhk;. vd;Dk; mJ cz;ikNa!!
     cyfpy; xt;nthU Mz;Lk; Nfhbf;fzf;fhd kf;fis nfhy;Yk;> Nfhbf;fzf;fhd kdpjHfis Gw;W Neha;f;F Ml;gLj;Jk; Gifapiy ,aw;ifapy; tsUk; jhtukhFk;.
     Nkhrkhd Nghijgof;fj;jpw;F Mshf;Fk; fQ;rh> xgpak; Nghd;witfSk; ,aw;ifapy; fpilg;gjhFk;. cz;lTld; kuzj;ij tpistpf;Fk; musptpij> Fz;Lkzp> Mkzf;F> vl;bf;fha; kw;Wk; gy tp jhtuq;fs; ,aw;ifapy; jkpo;ehl;bNyNa fpilf;fpd;wd.
     ,e;j nfhbatif jhtuq;fis jtWjyhf cz;L gy விலங்கினங்களும் மனிதர்களும் Mz;LNjhWk; capH ,of;fpd;wd.
     KOikahd tpguj;jpw;F fPo;fz;l ,izg;ig nfhLf;fTk;.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_poisonous_plants
5. nraw;ifapy; fpilf;Fk; midj;Jk; kdpjDf;F jPq;fhdjh?
            ,y;iy.
    nraw;ifapy; jahhpf;fg;gLk; gy;yhapuf;fzf;fhd kUe;Jfs; Nfhbf;fzf;fhd kf;fis cyfk; KOtJk; fhg;ghw;wp tUfpd;wd. ,t;thW kdpjDf;F gad;gLk; nraw;if kUe;JfSk; fzf;fw;wit> ,it [Puj;ij Nghf;f ty;y ghuhrpl;lhkhy; Kjy; Nfd;rH Nehia Fzg;gLj;Jk; ,khg;bdhg; tiu ePs;fpd;wd.

6. mNyhgjp nraw;if kUe;Jfis kl;LNk gad;gLj;Jfpd;wjh?
    ,y;iy. mNyhgjp nraw;ifapy; jahhpf;fg;gLk; kUe;Jfis kl;LNk gad;gLj;Jtjpy;iy. mNyhgjpapy; fzprkhd kUe;Jfs; ,aw;if nghUl;fspypUe;J ngwg;gLgitahFk;. kNyhpahit Fzg;gLj;Jk; kUe;Jfs; Kjypy; rpd;Nfhdh kug;gl;ilapypUe;J jahhpf;fg;gl;ld. ,aw;if jhtuq;fspypUe;J ngwg;gLk; mNyhgjp kUe;JfSk; fzf;fw;witahFk;.
    அறிவியியல் மருத்துவம் இந்த மருந்து இங்கிருந்து வந்தது அங்கிருந்து வந்தது என்று பாகுபாடு பார்பதில்லை ., அறிவியியல் பகுத்தறிவின் உச்சம் ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக ஏதேனும் ஒரு பாரம்பரிய மருந்து வேலை செய்வதாக நிரூபிக்கப்படுமாயின் நிரூபிக்கப்பட்ட அடுத்த நாள் முதல் அது அறிவியில் மருந்தாகி விடும்.

7. mNyhgjp kUe;Jfs; ,aw;ifahditah? my;yJ nra;ifahditah?
    Nkw;fz;l Nfs;tpNa jtwhdjhFk;. Vnddpy; mwptpapaYf;F ,aw;if ¤ nraw;if vy;yhk; fpilahJ.
    ,aw;ifapy; Mapuf;fzf;fhd tp nrbfs;> tp kuq;fs;> tp nfhl;ilfs; cs;sd.
    nraw;ifapy; clYf;F cfe;j Nehia rhpnra;af;$ba nghUl;fSk; தயாரிக்கப்படுகின்றன.
    ,d;Dk; rw;W $He;J Nehf;fp jj;JthHj;jkhf ghHg;Nghkhapd; gpugQ;rj;jpy; ,aw;if nraw;if vd;W jdpj;jdpahf VJk; ,y;iy.
    Vnddpy; vy;yh nghUl;fSk; ,q;fpUe;Nj vLj;J ,q;NfNa jhahhpf;fg;gLgit jhd;. vJTk; NtW gpugQ;rj;jpypUe;J nfhz;L tug;gl;lit my;y.
    vdNt mwptpaypd; Ntiy vd;d vdpy; ,aw;ifNah nraw;ifNah mJ kdpj clYf;F cfe;jjh? ,y;iyah? VNjDk; Neha;fis Fzg;gLj;j cjTkh? vd;W Muha;e;J tifg;gLj;jp> gphpe;njLj;J kUe;Jfshf mjid toq;FtNj MFk;.

8. mwptpapay; kUe;Jfs; gf;f tpisTfs; nfhz;ljh?
    ePA+l;ldpd; %d;whk; tpjpg;gb xt;nthU tpirf;Fk; rkkhd vjpHtpir cz;L. ve;j kUe;Jf;Fk; ve;j nraYf;Fk; rpy gf;f tpisTfs; cz;L. gf;ftpisTfis Muha;e;J mjid tpisTfNshL xg;gpl;L லாப/நட்ட (Risk / Benefit) mbg;gilapy; NjHe;njLg;gNj mwptpayhFk;.
    xU kUe;jpid nfhLg;gjpdhy; Vw;gLk; gf;ftpisTfis ntspg;gilahf $WtJ mwptpapay; kUe;Jtk; kl;LNk MFk;. jpUkzk; nra;tjhy; xt;nthUtH tho;tpYk; gy gaDk; (Benefit) rpy jPq;FfSk; (Risk) tho;f;ifapy; elf;fpd;wJ. ,jpy; rpy jPq;Ffs; cs;sjdhy; jpUkzNk nra;a Ntz;lhk; vd ahUk; $Wtjpy;iy.
    Nkw;fz;l vLj;Jf;fhl;by; Risk mjpfkhFk; NghJ kz tho;f;if Kwpe;J Nghfpd;wJ. gaq;fukhf Fw;wk; rhl;lg;gLk; mwptpapay; kUe;Jfspd; gf;f tpisTfs; ngUk;ghYk; Nyrhd jiytyp> ckl;ly;> Nyrhd tapW vhpr;ry; Nghd;witahfj;jhd; ,Uf;Fk;.
    ,e;j rpy Gwf;fzf;f$ba gf;f tpisTfSf;fhf> kpFe;j ghjpg;gpid cz;lhf;Fk; Nehia Fzg;gLj;jhky; ,Uf;f ,ayhJ. mwptpapay; gf;ftpisTfis NeHikahf ntspg;gLj;JfpwJ. vdNt tpisT vd;W xd;W ,Ue;jhy; gf;ftpisT vd;W xd;W fz;bg;ghf ,Uf;Fk;.

    ghuk;ghpa kUe;Jfspy; gf;ftpisTfNs ,y;iy vd;W $WtJ me;j kUe;JfSf;F tpisTfs;; ghuk;ghpa kUe;JfSf;F gf;ftpisTfNs ,y;iy vd;why; mjd; cz;ikahd mHj;jk; mjw;F tpisTfNs ,y;iy vd;gjhFk;. my;yJ tpisTfs; kw;Wk; gf;ftpisTfs; Fwpj;J ve;j Ma;Tk; epfo;j;jg;gltpy;iy vd;W $wyhk;.
9. mNyhgjp kUj;Jtk; kw;w mwptpapaNyhL vg;gb njhlHGilaJ?
    mwptpapay; vd;gJ kdpjd;  neUg;G> rf;fuk; Kjypaitfis fz;L gpbj;jjypUe;J njhlq;fp ,d;W tiu ePs;fpd;wJ. ,J xU $l;LKaw;rpahFk;. jdpnahU fz;Lgpbg;Gfs; jdpkdpjdhy; nra;ag;gl;lhYk;> me;j fz;Lgpbg;gpid epfo;j;Jtjw;Fhpa mbg;gilfis gy;NtW mwpQHfs; fz;Lgpbj;jpUg;ghHfs;.
    vLj;Jf;fhl;lhf xU GJtif ghf;Bhpahit xU mwpQH fz;Lgpbg;gjhf fUJNthk;. mtH mjid nra;tjw;F xsp ikfuh];Nfhg;> vnyf;l;uhd; ikf;uh];Nfhg; kw;Wk; gy;NtW Ma;T cgfuzq;fis fz;Lgpbj;jJ NtW rpyuhf ,Uf;Fk;. me;j NtW rpyH ,y;yhky; Gjpa mwpQH ,e;j fz;Lgpbg;gpid epfo;j;jp ,Uf;f ,ayhJ.
    ,t;thW mwptpapay; gyuJ $l;LKaw;rpahf tsUk; NghJ mjd; msT mjpfkhfpwJ.
    Muk;g fhyq;fspy; mwptpay; vd;gJ xNu gphpthfjhd; ,Ue;jJ. gpd;dH mwptpay; tsHe;j nghOJ mwptpaypy; gphpTfs; Njhd;wpd.
    xU kdpjH gy;NtW mwptpay; gphpTfis fw;W Njw ,ayhJ vd;w epiy cUthd nghOJ> NkYk; gphpTfs; mwptpapaypy; Njhd;wp  jdpj;jdpahf gphpe;jJ. ,d;W mwptpay; kpfTk; fw;gidf;F vl;lhj msT tsHe;J tpl;ljhy; NkYk; NkYk; Ez; gphpTfs; Njhd;Wfpd;wd. (v.fh) Kd;G xU itj;jpaH vd;gtH midj;J Neha;fSf;Fk; kUe;J nfhLj;J te;jhH. Mdhy; ,d;W mwptpay; kUj;Jtk; gapy;gtHfs; gy;NtW midj;J gphpTfspYk; ftdk; nrYj;j ,ayhky; xU Fwpg;gpl;l gphpTfspy; kl;Lk; NjHr;rp ngWfpwhH. இதற்கே Fiwe;jgl;rk;  9 Kjy; 12 Mz;Lfs; NjitgLfpd;wd..
   ,t;thW mwptpay;>  ,aw;gpay;> Ntjpay;> caphpay; kw;Wk; gythf gphpe;jhYk; ,it xd;NwhL xd;W njhlHG cilait MFk;. Fwpg;ghf mwptpay; kUe;Jtk;; gy;NthW mwptpay; gphpTfNshL njhlHGilajhf cs;sJ. ,d;W gad;gLj;jgLk; X-Ray. USG, CT, MRI Kjy; angiogram tiu ,aw;gpay; Nfhl;ghLfis mbg;gilahf nfhz;lit.
   Nkw;$wpa neba tpsf;fj;jpd; %yk; etPd mwptpapay; kUj;Jtk; gy;NtW kw;w mwptpapay; gphpTfNshL njhlHGilaJ vd;gij ePq;fs; njspthf Ghpe;Jnfhs;syhk;.
   ,g;nghOJ mjpHr;rpjUk; xU tplaj;jpw;F tUfpNwhk;. mJ ahnjdpy; rpj;jh> N`hkpNahgjp> Azhdp> MAHNtj kw;wk; gy;NtW ghuk;ghpa kUj;JtKiwfs; ve;j xU mwptpapay; gphptpNdhLk; njhlHgw;wit MFk;!!! ,e;j xU tplaj;ij ePq;fs; njspthf Ghpe;J nfhz;lhNy ,f;fl;Liuapd; Nehf;fk; epiwNtwptpLk;.

   ePq;fs; kUj;Jt mwptpapaiy kWg;gPHfshapd;   ,g;NghJ gad;gLj;jp nfhz;bUf;Fk; fzpdp mwptpapaiy kWg;gjw;F rkkhFk;.

10. %lek;gpf;ifapd; Njhw;wk; ahJ?
    kdpj ,dj;jpy; %lek;gpf;iffs; epiy ngw;W tUtjw;F Fwpg;ghf ,U fhuzq;fs; cs;sd.
-    ey;y nry;tk; ngw;W tskhd tho;T tho
-    Neha;fs; jPHe;J cly;eyk; ngw
Nkw;fz;l ,uz;bid xl;bNa gy;NtW %lek;gpf;iffs; cs;sd. nry;ttsk; ngWtjw;F nfhba gy %lek;gpf;iffs; ,e;jpahtpy; cs;sd. ,jd; cr;rkhf Gijay; fpilg;gjw;fhf ngw;w Foe;ijiaNa eugyp nfhLf;Fk; tof;fk; ,d;Dk; ele;Jnfhz;L cs;sJ. nry;tk; ngWtjw;fhf gy;NtW %lek;gpf;iffs; njhiyf;fhl;rp topNa (tpahghuk;) tpsk;guk; nra;ag;gLfpd;wd.
,Nj NghyNt> cly; eyk; ngwTk; gy;NtW %lek;gpf;iffs; kf;fsplk; cs;sd. ,it njhlHe;J gj;jphpf;if> TV topNa tpahghukhf nra;ag;gLfpd;wd. v.fhl;lhf Numerology, Nameolosy Gemolosy, ehb Nrhjplk;> kiyahs khe;jphPfk;> jiynyl;Rkp ,ae;juk; mDkd; jhaj;J Nghd;wtw;iw $wyhk;.

11. Nkw;fz;lit> vjdhy; %lek;gpf;if vd $wg;gLfpd;wd?
    th];J> Numerology, Nameology> ,ju Nghd;wit Vd; %lek;gpf;if vd $wg;gLfpd;wd vdpy; mtw;wpw;F mwptpapay; mbg;gil VJk; ,y;iy mjid nfhLg;gtH Vkhw;W NtiyahfNt ,jid nra;fpwhH. Mdhy; ngUthhpahd kf;fs; ,J Ntiy nra;tjhf ek;Gfpd;wdH. Ntiy nra;Ak;> gyd; jUk; vdTk; thjk; nra;fpd;wdH. gyd; je;jjhf தொலைகாட்சியில் thf;F%yk; mspf;fpd;wdH. ,ijjhd; ehq;fs; gpshrpNgh vd;fpNwhk;. (gbf;f Nfs;tp 1)
    Nkw;fz;l gpshrpNgh (Placebo) topKiwapNyNa ghuk;ghpa kUe;JtKiwfSk; nray;gLfpd;wd.

12. ghuk;ghpa kUj;Jt %lek;gpf;iffs; ahJ?
-    rpd;dk;ik khhpak;kd; vd;W nja;tk; kdpjUf;Fs; ,wq;Ftjhy; Vw;gLfpwJ
-    Foe;ij ,y;yh ngz;fSf;F gpwe;j Foe;ijapd; njhg;Gs; nfhbia rhg;gplnfhLg;gJ
-    Foe;ijapd; njhg;Gs; nfhbapy; rhzp itj;jy; (,jd; %yk; Tetanus) tUk;
-    ghk;G fbj;jhy; jiyapy; xU nghpa fy;iyitj;jy; (tpk; NkNy Vwhky; ,Uf;f)
-    rPl;LFUtp Nyfpak; rhg;gpLjy;
-    fUf;fiyg;G nra;a vUf;fk; nrbia fUg;igf;Fs; nrhUFjy; (,jdhy; kuzk; $l Vw;glyhk;)
-    Ngg;giu nghRf;fp fhaj;jpy; fl;Ljy;
-    eha;fbf;F ey;nyz;ia nfhLj;jy; (jLg;G+rp Nghltpy;iy vdpy; Nugp]; tuhyhk;)
-    ngz;gps;isfs; taJf;F tutpy;iy vdpy; #LNghLjy;
-    typg;G Nehia Nga; gpbj;Jtpl;ljhf vd;dp kuj;jpy; fl;b itj;J mbg;gJ
-    Foe;ijf;F kQ;rs; fhkhiy vd;why; ,Uk;ig gOf;f fha;r;rp #L NghLjy;
-    vUf;fk;ghiy fhJtypf;F Cj;Jjy;
-    Foe;ij mOjhy; cuk; vLg;gjhf $wp Foe;ijia nfhLikgLj;Jjy;
-    ghy;tpid Neha; jPu tpyq;FfNshL cwT nfhs;Sjy;
,t;thW fzf;fpylq;fh %lek;gpf;iffs; jkpo;ehl;by; ¤ ,e;jpahtpy; cs;sd.

13. kUj;Jt %lek;gpf;ifapdhy; Vw;gLk; gpur;rpid vd;d?
    %lek;gpf;ifapdhy; tpisTfs; VJk; ,y;iy vdpy; guthapy;iy. Mdhy; %lek;gpf;iffs; jPq;F nra;Ak; NghJk;> kf;fis Vkhw;w gad;gLk; NghJk; mij ntspnfhzu Ntz;bAs;sJ.
    Mwptpapay; G+Htkw;w kUj;JtKiwfs; gy;NtW ngaHfspy; cyfk; KOtJk; cs;sd. gyH ,J gyd; jUtjhf gpshrpNgh (Placebo effect) tpistpd; fhuzkhf $wp tUfpd;wdH. gyH ,jid njhopyhf nfhz;L kf;fis Vkhw;wp gpiof;fpd;wdH.
    Cyfpy; ve;j gFjpapy; ,Ue;J ,it Njhd;wpaJ vd;gij nghWj;J ,jDila ngaHfSk; khWfpd;wd. jkpo;ehl;by; rpj;jHfspdhy; Njhw;Wtpf;fg;gl;ljhf ek;ggLk; Kiw rpj;jh vdTk; (rpj;jHfs; vd;gtHfs; ahH? mtHfs; ahNuhL xg;gpljFe;jtHfs;? mtHfs; mwptpapaiy gpd;gw;wpdhHfsh? my;yJ mkhDa rf;jpapdhy; ,jid cUthf;fpdhHfsh? my;yJ flTs; mtHfspd; fhJfspy; te;J $wpdhuh?  rpj;j kUj;Jtk; Ntiy nra;Ak; vdpy; flTs; ,Uf;fpwhuh?)
    tl ,e;jpahtpy; Njhd;wpaJ MaHNtjk; vdTk;> nts;isfhuhpd; %lek;gpf;if N`hkpNahgjp vdTk;> mNugpa ehLfspd; %lek;gpf;if Adhdp vdTk;> rPdhtpy; epytp te;j %lek;gpf;if mf;FgQ;rH¤mf;FgpuH vdTk; ngaH ngw;wJ.
14. khw;W kUe;JtHfspd; cz;ik epiy ahJ?
    mwptpay; mbg;gil ,y;yhjitfis mwptpapay; Jiznfhz;L NgRgtHfNs khw;W kUj;JtHfshtH.
,tHfs; nlq;F Neha;f;F kUe;Jfz;Lgpbj;J tpl;ljhf mwptpg;ghHfs;. Mdhy; [puk; te;j xUnthUf;F nlq;F Neha; jhd; cs;sJ vd;W tifg;gLj;jp fz;Lgpbf;f (Diagnosis) mwptpapay; kUj;JtNk Njitg;gLk;.
    gy;NtW Neha;fSf;F kUe;Jfis fz;Lgpbf;Fk; ,tHfs; khg;gps;is mtHjhd; Md mtH Nghl;bUf;Fk; rl;il vd;DilaJ vd;w fhnkbAld; xg;gpl jf;ftHfs;. Vnddpy; me;j Neha;fis tifg;gLj;jp fz;Lgpbj;jNj mwptpapay; kUj;JtNk MFk;.
    mwptpapay; [puj;jpw;fhd fhuzq;fis E}w;Wf;fzf;fpy; tifg;gLj;jpAs;sJ. ,e;j tifg;ghl;bd; mbg;gilapy; kl;LNk [puj;jpw;fhd fhuzj;ij fz;Lgpbf;f ,aYk;.
    ,t;thW fz;Lgpbf;fg;gl;l gpd;dH jhd; khw;W kUe;JtHfs; gg;ghsp ,iy rhW vDk; gpshrpNghit nfhLf;f ,aYk;!!
    khw;W kUj;Jt gbg;Gfs; ,e;jpahtpy; gy;fiyfofq;fspdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sJ xU tpNdhjkhFk;. Vnddpy; N[hjplj;ij xU mwptpayhf gy;fiyfofk; %yk; muR toq;f Kide;jNghJ gFj;jwpthsHfs; mjid vjpHj;jdH. Vnddpy; mjw;F mwptpapay; mbg;gil ,y;iy>

Mdhy; mwptpaypy; gyd; jUk; vd;W vq;Fk; epWtg;glhj khw;Wk; kUj;Jt gl;lq;fis ,e;jpa gy;fiyfofq;fs; toq;fp tUfpd;wd. Mdhy; gFj;jwpthsHfs; ,jid vjpHf;ftpy;iy Vnddpy; ,q;F ghuk;ghpak; vd;w xw;iw thHj;ij xU tpj Nghijia ekf;F mwpsj;Js;sJ.
   சாதி kw;Wk; kjk; vd;Dk; ghuk;ghpaj;ij itj;J gyH tpahghuk; nra;tJ NghyNt ghuk;ghpa kUj;Jtj;ij itj;Jk; gyH tpahghuk; nra;fpd;wdH.  vdNt ,e;jpahtpd; ghuk;ghpaq;fs; fhg;ghw;wglNtz;bajh? Mopf;fg;gl Ntz;bajh? vd ePq;fNs KbT nra;J nfhs;Sq;fs;.

15. khw;W kUj;JtHfs; jPuhj Neha;fisNa vg;NghJk; jPHg;gNjd;?
    njhiyf;fhl;rpapy; njhlHe;J Njhd;Wk; ,tHfs;> mtHfSila kUe;J xU ufrpak; vd;W $Wfpd;wdH. ,J ,e;jpa kUe;J rl;lk; 1940f;F vjpuhdjhFk;. kUe;jpDila jd;ik Ntiy nra;Ak; tpjk; Mfpatw;iw gw;wp ,tHfs; VJk; NgRtjpy;iy Vnddpy; kUe;J vt;thW Ntiy nra;fpwJ vd;W ,tHfSf;Fk; rpj;jHfSf;Fk; njhpahJ. (mit gpshrpNghtpy; Ntiy nra;fpd;wd)
    Mdhy; mwptpapay; kUj;Jtj;ij njhlHe;J Fw;wk; $WtH. ,jid Nfl;Fk; kf;fs; mwptpaiyNa Fiw$Wk; ,tHfs; ngUk; tpQ;Qhdpahfjhd; ,Uf;f $Lk; vd fUJtH. ,jid %yjdkhf itj;Jjhd; ,e;j njhiyfhl;rp Vkhw;W kUj;JtHfs; jPuhj Nehia jPHg;gjhf $Wfpd;wdH.
    Vd; Fwpg;gpl;L jPuhj Nehia jPHf;fpd;wdH vdpy; Neha; jPutpl;lhy; mJ jPuhj Neha; vd jg;gpj;J nfhs;s KbAk;.
    vLj;Jf;fhl;lhf Gw;WNeha; xUtUf;F Njhd;wp ,dp Fzg;gLj;j ,ayhJ vDk; NghJ mwptpapay; mtiu iftpLfpwJ. (Fwpg;G: ngUk;ghyhd Gw;WNeha;fs; Muk;g epiyapy; fz;Lgpbf;fg;gl;lhy; fl;LgLj;jg;gl$bait)
    ,t;thW mwptpapay; kUj;Jtk; mtiu iftpLk; NghJ mq;F tUfpd;wdH khw;W kUj;JtHfs;> Nehahsp ,wf;Fk; tiu VjhtJ xU ,iyia miuj;Jf; nfhLj;J Kbe;jtiu fy;yh fl;Lfpd;wdH.

16. ‘7’ jiyKiw kUj;Jtk; vt;thW Ntiy nra;fpwJ?
    7 jiyKiwahf பல FLk;gq;fs; kf;fis Vkhw;wptUtJ ghuhl;ljf;fNj! ,tHfspd; gpujhd rpfpr;ir Mz;ikFiwT MFk;. Ra ,d;gk; kdpjd; kw;Wk; tpyq;Ffspd; ,ay;ghd gof;fk; MFk;. ,e;j Ra ,d;gj;ij VNjh xU nghpa fQ;rh Fbg;gJ NghJ Nghd;w Nkhrkhd gof;fk; vd;W ,tHfs; gj;jphpf;if> btp topNa kf;fis Kjypy; ek;g itf;fpd;wdH. ,jid xUtH ek;gp tpl;lhy; vdpy; mtH 7 jiyKiw itj;jpaUf;F fg;gk; fl;l njhlq;fptpLghH. VjhtJ xU Nyfpaj;ij nra;J 5,000/- 10,000/- ghHry; fl;ldk; vf;];l;uh vd tpw;W gzk; ghHf;f jq;fsJ jhj;jh fhyj;J nlf;dpf;fhf gad;gLj;Jfpd;wdH.
    gj;JtUlq;fSf;F Kd;G jpUr;rpயில் மத்திய பேருந்து நிலையம் அருகே N`hl;lypy; jq;fp khjkhjk; itj;jpak; ghHf;Fk; xUtH xU nfhLukhd tpj;ijia nra;J te;jhH.
    mtH Ra ,d;g gof;fk; jtwhdJ> Mz;ik FiwT Vw;gLk; vd;W gj;jphpf;iffspy; tpsk;guk; nra;thH. ,jid ghHj;J gae;J tUk; ,isQHfis Nrhjid nra;aNghtjhf $wp fPo;fz;lthW nra;thH.
Fiwe;j mOj;jjpy; tUk; xU kpd;rhu jfl;bid Kjypy; if fhy;fspy; itg;ghH. mg;NghJ Nyrhf RH vd;W njhpAk;> gpwF me;j kpd;rhu jfl;Lf;FtUk; kpd;rhuj;ij Nehahspf;F(!) njhpahky; epWj;jptpl;L me;j kpd;rhufk;gpapid Mz; cWg;gpy; itg;ghH. Nehahspf;F RH vd hf; mbf;fhJ. ,g;nghOJ Nehahspf;F gak; ft;tp nfhs;Sk;. gpwF me;j kUj;JtH அவரின் cWg;G ,we;Jtpl;ljhf mwptpg;ghH. ,jid Nfl;l Nehahspf;F cz;ikapNyNa Mz;ik FiwT te;JtpLk;. mjd; gpd;dH ekf;F xU mbik rpf;fptpl;lhd; vd;W ghuk;ghpkUj;JtH fy;yhit epug;g Muk;gpj;JtpLthH.
    ,tHfSila Vkhw;W Ntiyfs; ngUk;ghYk; gpwg;G cWg;G> Mrhdtha; Nghd;w ufrpa ,lq;fis Rw;wpNa ,Uf;Fk;. Vnddpy; mjid kf;fs; ntspg;gilahf Ngr khl;lhHfs;> (v.fh) %yk;> tpiutPf;fk; gpwg;G cWg;G Gz;fs;> tpiutpy; tpe;J ntspNaWjy;.

17. FbNghijia ePf;Fk; kUe;Jfs; vd xU Fk;gy; tpw;gidia Muk;gpj;Js;sNj?
    Mq;fpykUj;Jfis ,iyfSld; miuj;J tpw;gJ vd;gJ ghuk;ghpa kUj;JtHfspd; xU goikahd/நவீன topKiwahFk;. rpWePuf NfhshW cs;stHfSf;F Frusemide vd;w kUj;ij miuj;J jUtJ. Mz;ikFisT cs;stHfSf;F Sildenafil vd;Dk; kUe;ij miuj;J jUtJ [puj;jpw;F Paracetamol kUj;ij miuj;J jUtJ vd;W ,e;j gl;bay; ePz;L nfhz;Nl nry;fpsJ.
    jw;NghJ mjpfhpj;JtUk; Fbgof;fjij epWj;j Disulfurim vd;w kUe;ij miuj;J jUfpd;wdH. ,J kdey kUj;Jthpd; ftdpg;gpy; gy;NtW Kd;Ndw;ghLfNshL juNtz;ba xU kUe;J MFk;. ,jid Kiw jtwp gad;gLj;Jtjhy; gyH kdepiy ghjpf;fg;gl;L Delerium vd;Dk; Nkhrkhd epiyapy; fPo;ghf;fk; kdey fhg;gfj;jpw;F te;J NrUtjhd kUj;JtHfs; $Wfpd;whHfs;.

18. rpj;j kUj;Jtj;Jt kUe;Jfshy; gf;ftpisT Vw;gLkh?
    rpj;j kUj;Jt kUj;Jfs; vt;tpj Muha;r;rpf;Fk; cl;gLj;jg;glhjit. Mapuf;fzf;fhd tp nrbfs; ,e;j cyfpy; cs;s NghJ. ,jdhy; ghjpg;G Vw;gLk; vd;gJ njspthf njhpfpd;wJ. NkYk; Fwpg;gpl;L $WNthkhapd; %ypif kUe;Jfshy; rpWePuf ghjpg;G Vw;gLtjhf jw;NghJ Ma;tpy; njhpatUfpwJ. NkYk; jq;fk;> nts;sp> <ak;> ghju]k; Nghd;w fbd cNyhfq;fs; g];gkhf rpy kUj;JtHfshy; ghpe;Jiuf;fg;gLfpwJ. ,it fbd cNyfq;fs; MFk;. (Heavy metals) ,itfspdhy; cq;fs; rpWePufk; ghjpf;fg;glyhk;.
    rpWePuf kUj;JtHfs; (Nephrologists) Nehahspapd; Neha; Fwpg;gpy; (case sheet) H/O alternate medicine present vd;W vOJ tij tof;fkhf nfhs;Sk; mstpw;F ,e;j gpur;rid ngWfptUfpwJ.
    NkYk; tpguq;fSf;F ,izg;ig fhzTk;.
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-03-19/science/37842412_1_herbal-medicines-aristolochic-bladder-cancer
19. N`hkpNahgதி?
      N`hkpNahgjp ஹானிமன் (Samuel Hahnemann) vd;w xU nts;isfhuhpd; %lek;gpf;ifahFk; (tphpthd fl;Liu tpiutpy;)
,e;j mwptpay; G+Htkw;w Nfhl;ghL ஹானிமனால் Kd;nkhopaப்gl;lJ. இந்த கோட்பாட்டினை RUf;f $wpd; "xU kUe;J Nehaw;w xUtUf;F nfhLf;fg;gLk; NghJ xU ghjpg;ig tpisit Vw;gLj;JfpwJ.
ஒரு வேளை  mNj Nkw;fz;l ghjpg;G (Neha); xUtUf;F Vw;gLkhapd; me;j Nkw;fz;l kUe;ij nfhLj;jhy; me;j Neha; ePUk; vd;gJ அந்த கோட்பாடாகும் (similia similibus curentur) (substance that cause the symptom of a disease in hearth people will cure similar symptom in sick people)
Nkw;fண்l கோட்பாடு 1796ல் முன்மொழியப்பட்டது.  1796ல் அறிவியில் வளர்ச்சி மற்றும் மூடநம்பிக்கையின் அளவு எவ்வாறு இருந்திருக்கும் என்பதை உங்கள் கணிப்புக்கே விட்டு விடுகிறோம்.     
Nkw;fz;l similar Nfhl;ghL தவறானது  vd;gjw;F xU rpW vLj;Jf;fhl;L.
Nehaw;w xUtiu xU khL Kl;bdhy; mtUf;F Neha; Vw;gLfpwJ> ,t;thW khL Kl;b fhaம்  mile;j xUtUf;F rpfpr;சை ஹானிமன்  vd;w nts;isக்காரரின்; %lek;gpf;ifapd;gb mtiu mNjh khl;bid nfhz;L rpW rpW அளவாக; kPz;Lk; Kl;l வைப்பதே MFk;. Nkw;F உலகம்  ,e;j        %lek;gpf;ifapypUe;J மீz;L ntFehshfpwJ பிரிட்டிஷ்  மருத்துவ  கவுன்சில்  , ஹோமியோபதியினை  பில்லி சூனியத்திற்கு xg;ghd மூடநம்பிக்கை என்று கூறுகிறது.

      ஹோமியோபதியின் மருந்துகள் எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியிலும் வேலை செய்வதாக நிரூபிக்க படவில்லை, முற்றிலும் பிளசிபோ தத்துவத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே ஹோமியோபதி இயங்குகிறது .
 ஹோமியோபதி மருந்துகளை பரிந்துரை செய்வதற்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கோட்பாடுகள் (Protocol) ஏதும் இல்லை இந்த மருத்துவர்கள் தங்களின் சொந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையிலே இதனை வழங்குகின்றனர். ஒரே நோய்க்கு வெவ்வேறு ஹோமாபதி மருத்துவர்கள் வெவ்வேறு மருந்துகளை வழங்குகின்றனர்.

      ஒரு வேளை ஹோமியோபதி மருந்துகள் வேலை செய்கிறது என்று ஆய்வில் நிரூபிக்க படுமாயின், நிருபிக்கபடும் அந்த நாளே அது அறிவியில்  (அலலோபதி) மருந்தாகிவிடும்!!

20. மக்களை முடமாக்கும் புத்தூர் கட்டு?
        மனிதனின் vYk;G cile;jhy; mjid சேர்த்து  itj;J me;j cile;j இணைப்பு விலகாமல் (imoblise) ghJfhj;jhy; mJ ,ay;ghf NrHe;துவிடும் vd;gJ ,aw;ifahFk;.
எடுத்துக்காட்டாக  நாய்களுக்கு; vYk;G cile;jhy; mJ jd; fhy;fis J}f;fp nfhz;Nl சில காலம் நடப்பதை  கண்டிருப்பீர்கள்  சில மாதங்கள்  mt;thW elf;Fk; eha;f;F me;j cile;j vYk;G xl;b nfhs;fpwJ. Vnddpy; eha;fs; vYk;G உடைந்தால்  me;j fhiy gad;gLj;jhky; itf;fpwJ. இவ்வாறு kdpjdpd; vYk;Gk; cilAk; NghJ mjid அசையாமல்  itj;jhy; ,izந்து விடும்  இந்த தத்துவம் தான் நுட வைத்திய சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
   இதில் என்ன பிரச்சினை என்று ePq;fs; Nfl;gJ vq;fs; fhjpy; tpOfpwJ, Nkw;fz;l tpjp xU vYk;G ,U அல்லது  %d;W Jz;lhf cile;J mNj ,lj;jpy; ,Ue;jhy; kl;LNk (Undisplaced) nghUe;Jk;. xU Ntiy vYk;G விலகி இருந்தால் (Displaceஅல்லது  நொறுங்கி  ,Ue;jhy; ,t;விதி  nghUe;jhJ .,t;thW nehUq;fp இடம்மாறி  cile;J fpilf;Fk; எலும்பு துண்டுகளை  Gj;JH fl;L kUj;JtHfs; தெய்விக மூலிகைகளை கொண்டு அசையாமல் itf;fpd;wdH. ,jdhy; me;j vYk;G vt;thW fplf;fpwNjh mNj மாதிரி கோணலாக சேர்ந்து  tpLfpwJ. ,jdhy; Vw;gLtNj KlkhFk;. (Deformity)
xU cile;j ifNah> fhNy  xd;wpidAk; NghJ mJ cilAk; Kd;G ,Ue;j மாதிரியே (Anatomy) சேர வேண்டும் ., மற்றும் மூட்டு இயக்கங்கள் உடையும் முன்பு இருந்த மாதிரியே இருக்க வேண்டும்.
 இவ்வாறு இல்லை எனில் அதுவே முடமாகும்.
புத்தூர் கட்டு என்பது இவ்வாறு மூட்டு மற்றும் எலும்பினை பற்றி எந்த அறிவும் இல்லாமல் செய்யப்படும் ஒரு ஏமாற்று வேலையாகும். இந்த அறிவியியல் அடிப்படை இல்லாத நுட வைத்திய சாலைகளினால் பலர் மாற்று திறனளியாகி விடுகின்றனர் என்பது வருத்ததிற்குரியது.
(Fwpg;G: Klk; vd;w nrhy;iy gad;gLj;jpajw;fhf tUe;JfpNwd;) tphpthd fl;Liu tpiutpy;

19. Mq;fpy kUj;Jtj;jpd; FiwghL vd;d?
    Mq;fpy kUj;Jtj;jpd; FiwghL mjDila tpiy MFk;. rhjhuz tpahjpfSf;F $l Mapuf;fzf;fpy; gzk; nrythfpd;wJ.
    ,jw;F fhuzk; muR kf;fSf;F kUj;Jtj;ij toq;Fk; nghWg;gpypUe;J tpyfp jdpahhplk; mjid tpLtpe;jNj MFk;.
    cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; $w;Wg;gb GDP (nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapy; 5% my;yJ mjw;F Nkky; Rfhjhujpw;F xJf;fPL nra;a Ntz;Lk;. Mdhy; ,e;jpa muR 2%f;Fk; FiwthfNt xJf;fPL nra;fpwJ. vdNt kf;fs; Rfhjhuj;jpw;fhf nrhe;jkhf nryT nra;a Ntz;bAs;sJ ,J gyhpd; tWik epiyf;F fhuzkhf cs;sJ.
    vdNt midtUf;Fk; Rfhjhuk; vd;w Nfhhpf;ifia muir Nehf;fp itf;f Ntz;Lk; vd;gNj ,Wjp jPHthf ,Uf;f KbAk;.

20. jw;fhypf jPHT VJk; cz;lh?
    jw;fhypfkhf ‘Health Insurance’ vd;gJ Fiwe;jgl;r jPHthf ,Uf;f ,aYk;. tpgj;J> ,ja milg;G Nghd;w vjpHghuhj kUj;Jt nryTfSf;F Health Insurance xU jPHthf ,Uf;Fk;.
    cq;fSila Njitia nghWj;J muR fhg;gPl;L epWtdq;fs; toq;Fk; Rfhjhu fhg;gPl;il ePq;fs; ngw;W itj;Jf; nfhs;syhk;.

21. mwptpapay; kUj;Jyj;jpd; rhjidahJ?
    wptpapay; kUj;Jj;jpd; rhjid fzf;fpylq;fhjJ MFk;.
    1900 Gs;sptpgug;gb 1000 jha;khHfs; fUTWk; NghJ mjpy; 120f;Fk; mjpfkhNdhH gps;is Ngwpd; NghJ capH ,oe;jdH. Mdhy; jw;Nghija Gs;sp tpgug;gb 100000 j;jpw;F kfg;NgW rk;ge;jkhd ,wg;G 10f;Fk; FiwNt ஆகும் (ஒரு லட்சம் பெண்கள் கருவுறும்போது அதில் பத்துக்கும் குறைவானவர்களே குழந்தை பிறக்கும் போது உயிர் இழக்கின்றனர் ).

    NkYk; Kiwaw;w பாரம்பரிய gpurt Kiwfshy; ngz;fs; Nkhrkhd Kiwapy; ghjpg;Gf;F cs;shfp ,Ue;jdH. rpy Mz;LfSf;F Kd;G tiu rpdpkhtpy; fHgpzp xUtiu fhl;bdhy; mtH mNefkhf ,we;J tpLtjhf jhd; jpiug;glk; mike;jpUf;Fk;.
    Mdhy; ,d;W Foe;ijNgW vd;gJ ngUk;ghyhd glq;fspy; xNu ghlypy; Kbe;J tLfpwJ.
    NkYk; nghpak;ik Nehia xopj;jJ NghypNahit xopj;jJ> njhONehia xopj;jJ> ghk;Gfbf;F kUe;J> ngUk;gyhd நோய்களுக்கு jPHTfs;> typePf;fpfs; Nghd;wit Mq;fpy kUj;Jtj;jpd; rhjidahFk;.
    100 Mz;LfSf;F Kd;dH xUtUf;F Fly;thy; ghjpf;fg;gl;lhy; (Appendicitis) mtH typahy; Jbj;J ,wg;gij jtpu NtW top,y;iy. Mdhy; ,d;W 3 ehs; kUj;Jt ftdpg;gpy; typ ,y;yhky; mWitrpfpr;ir nra;J eykhfp tUfpd;wdH.
    ,t;thW ,e;j gl;bay; kpf ePz;ljhFk;. ePq;fs; fz; fz;zhb mzpe;J ,jid gbj;Jf; nfhz;bUe;jhy; mjid fol;b tpl;L ,e;j ];fphpid rw;W Neuk; thrpf;fTk;> ,ay;ghf mwptpapaypd; mw;Gjk; cq;fSf;F Ghpe;J tpLk;.

குறிப்பு : இந்த கட்டுரைக்கு மறுப்பு எழுத முனைபவர்கள் மருத்துவமனைகளின் கொள்ளைகளை விளக்கி அதனால் முழுமையாக அறிவியியலை ஒழித்து கட்டுவோம் என்று எழுத முனைய வேண்டாம்., ஏனெனில் ‘உலக மயத்தில் அனைத்தும் விற்பனைக்கே’ என்ற அடிப்படையில் மருத்துவமும் வியாபாரமயமாகி உள்ளது.
எடுத்துக்காட்டாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கடுமையான அரசியல் செய்து மக்களை சுரண்டுகின்றன என்பதால் எல்லோரும் வாகனங்களை புறக்கணித்து நடந்து செல்ல முடியாது . உலக அரசியலும் அறிவியியல் வளர்ச்சியும் ஒன்றோடு ஓன்று இணைந்தது , அதனால் மாற்று அரசியல் தேடுவோர் அறிவியலை புறக்கணித்து மூடநம்பிக்கையை ஆதரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.    


                                                                                             மருத்துவர்.ஜானகிராமன்
                     wwww.facebook.com/wisdomram

No comments:

Post a Comment