Tuesday, June 28, 2016

திருப்தியான பதில் இல்லை. சரியான பதில் குழுமத்தில் யாரும் சொல்லவில்லை. //

//
பழைய பதிவுகளில் திருப்தியான பதில் இல்லை.
//

சார்

உடல்நலன் சார்த்த விஷயங்களில் உங்களுக்கு திருப்தியான பதிலை எதிர்ப்பார்ப்பது பெரும் பிழை

அனைவருக்கும்
"உங்கள் நோய் ஒரே மாத்திரையில் முற்றிலும் குணமாகிவிடும். அந்த மாத்திரைக்கு பக்கவிளைவே கிடையாது. அந்த மாத்திரை 70 காசு மட்டுமே. மருத்துவர் கட்டணம் 2 ரூபாய் மட்டுமே"
என்ற பதில் திருப்தியளிக்கும்

ஆனால்
இதை அனைவருக்கும் அனைத்து நோய்களுக்கும் கூற முடியாது
எனவே

எது நடைமுறையோ,
அதைத்தான் சொல்ல முடியுமே தவிர
நீங்கள் திருப்தி அடையும் வரை மாற்றி மாற்றி சொல்ல முடியாது

இது
பேலியோ மட்டுமல்ல
அனைத்து நோய்களுக்கும் பொருந்தும்

//
பைட்டிக் அமிலப் பிரச்னை பாதாமுக்கும் உண்டு. பாதாமை ஊற வைத்து சாப்பிடுவதுபோல் நிலக்கடலையையும் ஊற வைத்து வேக வைத்து சாப்பிடலாம். நான் இரண்டு மாதமாக மாலையில் வேகவைத்த கடலை சாப்பிட்டுத்தான் வருகிறேன். பேலியோ டயட் புத்தகத்தில் கூட சொக்கன் நிலக்கடலை சாப்பிடுவதாகவே சொலியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக சரியான பதில் குழுமத்தில் யாரும் சொல்லவில்லை.
//

சரியான பதிலை பல முறை சொல்லியாச்சு
ஆனால்
நீங்கள் அந்த பதிலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லைநீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் தான் அந்த பதில் சரி என்ற அர்த்தம் இல்லை சார்

Wednesday, June 8, 2016

What is Traditional Medicine and What is Modern Scientific Medicine

First and foremost

Traditional Medicine means

Traditional Tamil Medicine Siddha
Traditional Sanskrit Medicine Ayurveda
Traditional Chinese Medicine
Traditional Greek Medicine
Traditional Latin Medicine
Traditional African Medicine
Traditional Australian Medicine
Traditional Japanese Medicine
Traditional Korean Medicine
Traditional Amazon Medicine
Traditional Red Indian Medicine
Traditional Eskimo Medicine

Modern Scientific Medicine Means

Modern Scientific Tamil Medicine Siddha
Modern Scientific Sanskrit Medicine Ayurveda
Modern Scientific Chinese Medicine
Modern Scientific Greek Medicine
Modern Scientific Latin Medicine
Modern Scientific African Medicine
Modern Scientific Australian Medicine
Modern Scientific Japanese Medicine
Modern Scientific Korean Medicine
Modern Scientific Amazon Medicine
Modern Scientific Red Indian Medicine
Modern Scientific Eskimo Medicine

You are wrongly equating Traditional Medicine as Siddha and Modern Medicine as others
That is your wrong approach

Tuesday, April 19, 2016

Febrile Fits

Hi,

I am Dr.Bruno.  I have read your question and understand your concerns. Let me try to help you

Question 1 : Earlier also my Son had high fever with 104 F temp but never had febril seizure. Was that due to any durg infection (as we gave him para the whole night and suddnely in the morning gave Meftal-P).
Answer 1 : There are lots of factors which determine febrile seizures other than the temperature. So please don't get confused. Even with Temperature, the Rate of increase of temperature is more important than the actual temperature at the time of seizure.

Question 2 : What could be the reason for sudden fever. Also note today morning we notice that a new teeth was comming. I am confused.
Answer 2 : It can be a simple viral fever. If the fever has settled by now, you need not worry. If the fever is continuing, you have to do some investigations

Question 3 : Also advise on how to proceed further to know more about by Son s seizure.
Answer 3 : Just give him Sponging with Ice Water and keep few cubes of Ice in his Axilla when he gets fever. Please don't hear to your parents of other seniors saying that Ice Water or Ice cubes will produce Cold. Seizures are more harmful than cold. You have to prevent them. So Always Ice Cold Water and Ice Cubes even when the temperature rises a bit

Hope you found the answer helpful.

If you need any clarification / have doubts / have additional questions / have follow up questions, then please do not hesitate in asking again. I will be happy to answer your questions.

Let me know if I can assist you further.

Take care.

What causes dizziness and double vision after suffering from viral meningitis?

Hi,

I am Dr.Bruno.  I have read your question and understand your concerns. Let me try to help you

Question : What causes dizziness and double vision after suffering from viral meningitis?
Answer : Meningitis Causes Scarring (damage) of Sub arachnoid spaces. It is through these spaces blood vessels that carry blood to your brain stem travel

Assume the Blood vessels as flexible pipes (or hoses) that carry water.
What will happen if some stones are thrown over them. They will compress the flexible pipes. Isn' tit

Same way
Due to Meningitis, the areas around the blood vessels (Sub Arachnoid Spaces) are damaged. Hence they interfere with Blood Circulation to your brain stem

This causes dizziness and Double Vision

Some Times,
The Nerves can also be directly involved by the scarring
(That is electric lines running along the pipes)

Most of these cases will heal completely

Anyhow, I would advise you to do another MRI after 4 weeks and compare both

Hope you found the answer helpful.

If you need any clarification / have doubts / have additional questions / have follow up questions, then please do not hesitate in asking again. I will be happy to answer your questions.

Let me know if I can assist you further.

Take care.

Why does my beard itch ?

Dear Sir

Itching of Beard depends on two Factors

1. The Number and Type of Micro Organisms in the Beard
2. The Sensitivity of the skin

-

More Microbes - More Itching
More Sensitive - More Itching

-

Of these two, sensitivity of the skin is something you were born with
So
You cant change that very easily

But
You can reduce the number of microbes by Washing

-

Just increase the frequency and duration of washing your beard.
You will see a reduction in itching 

What is alcohol's specific impairing effect on the brain/bodily functions that make it more common to wet the bed when inebriated?

Hi,

I will explain in detail

First the basics

Basic 1 : Alcohol causes loss of inhibition or Alcohol reduces inhibition.

Normally, Limbic System or other Primitive parts of brain want to do something, but the frontal lobe is against that and inhibits the "impulse" . . . In other words, Frontal Lobe reduces the Impulsive Behaviour.

Alcohol, reduces this inhibition
In other words,
Alcohol increases impulsiveness

Is this Clear ??


Now Come to Basic 2 : Micturition Reflex
This is a reflex for which afferent signal is filling of bladder
Efferent signal is contraction of Detrusor Muscles and Relaxation of Sphincters

The normal reflex is Emptying as soon as there is filling

But
As the Child Grows, the frontal lobe takes over the control and allows emptying only inside a Rest Room and that too only after the dress has been removed


Basic 3 : Micturition Reflex is inhibited by Frontal Lobe. Alcohol reduces this inhibition. So Alcohol favour micturition ReflexWhen Alcohol reduces functions of Frontal Lobe, the inhibitory signals are lost and as soon as the bladder fills, the detrusor contracts, sphincter opens and the person passes Urine

Good at writing Bad at Speaking

Question :
************
When I write, I sound intelligent, and can get my Point across effectively. However, every time I Open my mouth to speak, I sound like a total Idiot. Everything always comes out wrong; Nothing ever comes out right. I can never get Across what I am trying to convey. People never" get the point" of what I am saying; it's very Frustrating. I have a lot of intelligent thoughts And good ideas, but if I try to express them Verbally, it always sounds really garbled and Disjointed. I am eloquent when I write, but When I talk, I stammer and fumble and look like a Fool. What is the reason for this?

-oOo-

My Reply
************
Dear Sir

Expression of Thoughts can be either Emotional or Conceptual

Among the Conceptual Expression of Thoughts, there are two variants
1. Through Writing
2. Through Speaking

So, there are three neural circuits in Brain that express that you feel

And
The three neural circuits are in various stages of development in various individuals

So
Some are good speakers but poor writers
Some are good writers but poor speakers
Some are Good Writers as well as Good Speakers
Some are neither :)

(
Same way, some people would like to read a mail to know the response. Some prefer a phone call. Why ? It is because just like how you have various pathways for expression of thought, there are various input pathways too. Those whose neural circuits for symbols is stronger prefer a SMS or Mail. Those whose neural circuits for sounds is stronger prefer a phone call
)

Now
Coming back to your problem

Your neural circuits that deals with Speaking (From Brocas Area) is "relatively weaker" than your intellect and the neural circuits that deals with writing which are very very strong.

So
You are finding it difficult to talk

But, please wait

Your Speech Pathway is not really weak. It appears to be relatively weaker because your Thinking and Writing Circuits are extremely Strong.

In Other words, You think faster, Your Hands are able to cope up with that speed, but your mouth is not yet coping up, and hence you stammer . .

The Good News : A person with good intellect and good writing skills (as evidenced from your question) can easily develop his speech too . . All it needs is Self Confidence [which I have given here ;) ] and practice [which you have to do]

Start Practising Today . . .Sorry, now itself :) :) :)

Best wishes for a successful career.
Monday, April 18, 2016

Simple Tips for those with sleeplessness

Dear Sir

Most causes of Sleeplessness are due to wrong habits and the good news is that it is very very easy to cure them

1. You have to first have a natural circadian rhythm
a. Try to go to sleep and get up at the same time every day.
b. And Wake at the same time

2. Food
a. Dont take Coffee or Tea after 6 PM
b. Milk can be taken

3. Light
a. Cover the windows and doors with curtains and avoid light
b. Avoid watching TV lying in bed
c. Avoid Mobile Phones / Tablets

4. Exercise
a. Walk for 45 minutes after dinner
b. Take a bath after that

Try the above simple techniques for two weeks and let me know how much you have improved

All the best

Tuesday, March 29, 2016

Science Does not Know everything

From https://www.facebook.com/spine.brain.surgeon/posts/10153158826489828

1. Science doesn’t know everything.
Comedian Dara Ó Briain said it best: “Science knows it doesn’t know everything, otherwise, it’d stop. But just because science doesn’t know everything doesn’t mean you can fill in the gaps with whatever fairy tale most appeals to you.”
2. There are other ways of knowing.
Sure there are: intuition, imagination, dreams, revelation, tradition, speculation, the “stoned thinking” favored by integrative medicine guru Andrew Weil, anecdotes, and personal observations. All of these can lead people to strong beliefs, to the illusion of knowledge; but until those beliefs are tested, we can’t trust them to reflect reality. Only the scientific method can lead to the kind of reliable knowledge that took humans to the moon and transformed AIDS from a death sentence into a chronic disease with near-normal life expectancy.
3. Science is only a belief system, just another religion.
Science is founded on only two underlying premises: that there is a material world, and that we can learn about how that world works. Science doesn’t “believe” anything; it asks and verifies. It has an excellent track record of practical success. The scientific method unquestionably works.
4. Science keeps changing its mind.
Yes, and that’s a good thing. Scientific conclusions are always provisional. Scientists follow the evidence wherever it leads, and they often have to change course as new evidence becomes available. CAM refuses to change its mind even in the face of clear evidence. Scientific medicine stops using treatments if they are proven not to work; medical history is littered with discarded theories and practices. CAM never rejects any treatment and hardly ever tests one of its treatments against another to see which is superior.
5. Science is dogmatic.
Yes, they inconsistently argue that science is dogmatic while also arguing that science keeps changing its mind. Dogmatism is found in CAM, not in science.
From Doctor-bashing is a popular sport practiced by believers in complementary and alternative medicine (CAM) and purveyors of quack remedies. Since they can’t compete in the arena of science, their only recourse is to criticize science-based medicine—as if pointing out its imperfections somehow proves their own methods are superior! It’s like creationists who imagine that controversies about small details of evolution somehow prove that “God did it.”
The sport of doctor-bashing involves A LOT OF CAPITALS, miz-speld wurds, egregious errors of grammar and usage, abuse of logic, misrepresenting the facts, rejecting the scientific method, gratuitously insulting individuals rather than grappling with the issues, and so on. If players can find a way to compare doctors to Nazis, they get extra points. They tediously repeat the same false accusations and flawed arguments that have been rebutted ad nauseam.
I thought skeptics might find it useful to have a list of some common CAM arguments along with their rebuttals. These are not meant as debating points, since trying to debate true believers is as useless and frustrating as trying to glue ice cubes to the ceiling. But these points might be useful in discussing the issues with people who have not yet donned the jersey of a doctor-bashing team.


You cannot have American Health Care at Cuban Cost


From 1 min and May 21, 2015 

-oOo-

<<
The Cuban health system is recognized worldwide for its excellence and its efficiency. Cuba has managed to guarantee access to care for all segments of the population and obtain results similar to those of the most developed nations.
With an infant mortality rate of 4.2 per thousand births, the Caribbean island is the best performer on the continent and in the Third World generally. The infant mortality rate in Cuba is lower than it is in the United States and is among the lowest in the world.
With a life expectancy of 78 years, Cuba is one of the best performers on the American continent and in the Third World, achieving results similar to those of most developed nations. On the average, Cubans live 30 years longer than their Haitian neighbors. In 2025, Cuba will have the highest proportion of its population over the age of 60 in all of Latin America.
>>
How this is possible
1. Health care is not under Consumer Courts in Cuba 
2. There are no pro corporate anti people acts like Clinical Establishment Act in Cuba 
3. Public Money does not go into private pockets in name of PPP in Cuba
-oOo-
So
If you want Cuban Health Care
1. Exclude Health Care from Consumer Protection Act
2. Take away pro corporate anti people acts like Clinical Establishment Act
On the other hand
-oOo-
If you want Health care under CPA and also want acts like CEA
Please be prepared to Pay American Cost
-oOo-
Moral 
You can have either Cuban Health Care at Cuban Cost
or
American Health care at American Cost
You cannot have American Health Care at Cuban Cost
Hope this is clearDiscussion about Consumer Court

Death due to Alternative Medicine : Not Treating Hypertension

Death Due to Alternative Medicine

https://www.facebook.com/spine.brain.surgeon/posts/10154138585339828


Every time
You share for Forward a fake message regarding health
You are killing hundreds if not thousands
You are worse than a terrorist 
-oOo-
Please don't spread fake, fraudulent messages about healthcare in social media 
-oOo-
Save Lives
Oppose SCAM
Oppose Unscientific PropagandaVaccines and Autism

From https://www.facebook.com/aravindgandhi/posts/1430724080272218
#Vaccination
Looks like MR (Measles Rubella) vaccination coverage in Tamil Nadu is taking a hit because of the anti-vaxxers and Ill-founded, exaggerated propagation of the side effects of Vaccines. I got a couple of calls whether to vaccinate or not, from family. In this regard, I will try to allay the doubts, FAQs and rumors regarding Vaccines, which the anti-vaccine lobby is spreading in Tamil Nadu (TN)
1.Are Vaccines 100% protective?
No drug can offer 100% cure rate for all persons. Vaccines too have a protective range (Effectiveness), ranging from 85% upto 99%, implying the percentage of population protected among vaccinated, depending on the disease.
2.If Vaccines don't provide 100% protection to the vaccinated people, then how do you claim it eliminate diseases?
This is where the concept of 'Herd Immunity' comes into play. A group or community or particular geographical area cannot be vaccinated 100%,because of various reasons other than anti-vaxxers, like certain people are contraindicated or may be in the age group not fit for that vaccine. And it is also not necessary to have 100% coverage, because 'Herd Immunity' can prevent the spread of infections, by reducing the number of susceptible persons for its transmission chain to happen. Hence this protects the non-vaccinated individuals too. Herd immunity target varies from 85-95% based on the disease. The anti-vaxxers in our state who claim that their children are not vaccinated, but didn't contract any disease are the ones who are actually enjoying that because of this unique 'Herd Immunity' effect in vaccines.
3.So even if I don't vaccinate my child, other vaccinated children will protect my child?
No. Even for herd immunity to be achieved, 85-95% coverage must be there. Tamil Nadu's current vaccine coverage is only 87%. Also, if there is an outbreak or the disease is brought by some person from outside our place, the vaccinated children have the least chance <1% to develop the disease, whereas, the non-vaccinated children have 99% chance of developing the disease.
4.Are Vaccines 100% safe?
Technically, vaccines are 99.999% safe. This 0.001% is attributed to moderate, but temporary discomforts.
5.Are there side effects/adverse reactions with vaccinations?
No drug is without side effects. But vaccine associated side effects are very mild. Serious adverse reactions are rarest of rare (1 in 1 million cases), that we cannot even 100% associate with vaccine. We have to do cost-benefit analysis. Vaccines are million times preferred.
6.What are the side effects of Measles Rubella vaccines?
Fever, Rashes, temporary Stiffness of joints are the most common but mild reactions
Twitches in muscles if fainted, Temporary low platelet count are moderate but rare reactions
Severe reactions like anaphylaxis are rarest.
7.Why are they giving MR vaccines only in TN? Are they using our children as lab rats to test these vaccines?
Most evil rumor. MR vaccine is already being given by many developed countries like Japan, USA etc for decades. Now, India wants to bring it in our country. We should be happy about this development. Any project or programme, before implemented country wide, a piloting will be done in few states or districts, to study the feasibility and practical difficulties that arise, so that it can be rectified before implementing nation wide. In that aspect, this 1st phase of MR vaccine campaign is conducted in selected places. And No, this phase is not only conducted in TN, but also in 4 other states- Karnataka, Pudhucherry, Goa and Lakshwadeep
8. Why do they show some students fainting or vomiting after MR vaccinations now?
Simple- Nervousness. MR vaccine is an Injection. Children are usually anxious and nervous about injections and these days anti-vaccine propaganda has made even the parents and older children more nervous. Fainting after a pain stimulus (Injection) or stress (To vaccinate or not to vaccinate) is very common and not to worry about. 10-15 minutes of rest under medical supervision is enough, at the most. Vasovagal effect.
9. Do we have a mechanism to report and investigate the adverse effects, if happens, after vaccination?
Yes. Govt of India has a very good surveillance system- AEFI
10. Is MR vaccine associated with autism?
No, not even remotely. All the claims were proved false by many studies. Autism has no link with MR vaccine or thiomersal.
11. Do doctors vaccinate their family members?
Yes, We do. I advise all my cousins and friends to get their child vaccinated.
12. Then why do some people oppose it?
Fools and Idiots want attention. MMR vaccine is being given in private for cost since long time in TN. Now, govt wants to give it for free to poor and public. If at all, there is a conspiracy, then its a conspiracy against Poor people getting health benefits.
I hope my friends reading this, medicos and non-medicos, convey these clarifications among your friends, family and neighbors and thwart the anti-vaccine propaganda.
Further queries are welcome.
P.S: If someone can do a Tamil translation of the above, I would be grateful :)
Following Links have details about vaccines

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155073201024828&set=a.497812629827.278402.722399827&type=3&permPage=1

Answers for most of these questions are here, pls check,
https://www.facebook.com/arun.exl/posts/10154894283830270
https://www.facebook.com/arun.exl/posts/10154898819000270
https://www.facebook.com/arun.exl/posts/10154898823025270
https://www.facebook.com/arun.exl/posts/10154901682600270
https://www.facebook.com/arun.exl/posts/10154903381600270
https://www.facebook.com/arun.exl/posts/10154915587630270

http://www.timesofisrael.com/state-to-anti-vaxxers-no-vaccination-no-child-support/
https://en.wikipedia.org/wiki/MMR_vaccine_controversy


https://plus.google.com/+JMarianoAntoBrunoMascarenhas/posts/4MAqfYd39du

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151949249504828&set=a.497812629827.278402.722399827&type=3

https://www.facebook.com/spine.brain.surgeon/posts/10151938484859828

https://www.facebook.com/arun.exl/posts/10154898823025270


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151938441549828&set=a.497812629827.278402.722399827&type=3

http://modern-scientific-medicine.blogspot.in/2016/03/vaccines-and-autism.html

https://www.facebook.com/modernscientificmedicine/photos/a.1502631990005803.1073741828.1450814785187524/1711775999091400/?type=3&permPage=1

http://modern-scientific-medicine.blogspot.in/2013/12/how-to-make-your-child-blind-deaf-limp.html

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152455221714828&set=a.497812629827.278402.722399827&type=3&theater

http://modern-scientific-medicine.blogspot.in/2013/12/the-truth-about-polio.html

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151905560814828&set=a.497812629827.278402.722399827&type=3

https://www.facebook.com/spine.brain.surgeon/posts/10151938484859828

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151949249504828&set=a.497812629827.278402.722399827&type=3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151624327114828&set=a.497812629827.278402.722399827&type=3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152171827829828&set=a.497812629827.278402.722399827&type=3&size=480%2C560


https://www.change.org/p/ministry-of-health-track-fake-health-news-spreaders-on-social-media-in-tamil-nadu-in-arrest-health-quacks?recruiter=69177034&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152574014289828&set=a.497812629827.278402.722399827&type=3&size=600%2C419


//
1. There are rumours that Mariano Anto Bruno Mascarenhas the last one in just three weeks old. new MR vaccine has been manufactured by a foreign company
//
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/MR-vaccine-is-safe-ignore-claims-of-side-effects-Health-Dept./article17106560.ece
According to Health Department officials, the vaccine, 'MR-VAC', is manufactured by an Indian Company named Serum Institute of India Pvt Ltd., and not by any foreign pharmaceutical company.

//
and will have side-effects. What's your view?
//
In Japan, the MMR vaccination has been discontinued, with single vaccines being used for each disease. However, rates of autism diagnosis have continued to increase, showing no correlation with the change. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7610.2005.01425.x/full

Conclusions:  The significance of this finding is that MMR vaccination is most unlikely to be a main cause of ASD, that it cannot explain the rise over time in the incidence of ASD, and that withdrawal of MMR in countries where it is still being used cannot be expected to lead to a reduction in the incidence of ASD.


All chemicals have effects as well as side effects
Sodium Chloride ie Common Salt can produce Hypernatremia https://en.wikipedia.org/wiki/Hypernatremia
Glucose can produce Diabetic Ketoacidosis https://en.wikipedia.org/wiki/Diabetic_ketoacidosis
Water can produce Volume Overload https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_overload
Even
Oxygen has side effects like Retrolental Fibroplasia https://en.wikipedia.org/wiki/Retinopathy_of_prematurity

It is incorrect to suggest someone to stop breathing since Oxygen has a side effect
Same Way
Looking at the side effects alone and not looking at the benefits is a wrong approach

There will be side effects
But the benefits are huge

We need to look at the very huge benefits and very miniscule side effects to decide whether the vaccine is needed or not


//
2. The MMR vaccine is given to many children who're registered with their pediatrician. Will they also need the new MR vaccine?
//
There are many different approaches in Vaccination
One is Pulse Coverage in which every one is given the vaccine irrespective of whether he/she has got it before or not. Pulse Polio is a good example for this
The Other Approach is to give only to those who have not got it
The Director of Public Health comes up with the Policy based on their assessment of the situation//
3. Many parents believe that vaccination is a choice they should make. The govt saying this vaccine is compulsory has made them panic. What do you feel?
//
Vaccination must be compulsory.
Because an unvaccinated kid is a menance to the society, parents should not be allowed to make a choice.
It is like Speed Limit
Just because you have bought a car, you cannot drive it at 200 km per hour inside Chennai or drive after consuming alcohol
Please see the writeup in https://goo.gl/photos/sW9mRZ2Qi4yy5vB4A for more info

Rubella can cause Congenital Rubella Syndrome, where the child will be blind, deaf and have a problem in heart.
https://en.wikipedia.org/wiki/Congenital_rubella_syndrome

Measles can cause https://en.wikipedia.org/wiki/Subacute_sclerosing_panencephalitis and the child's brain would be affected

If any one wants to decide whether MR Vaccines are needed or not, he should visit the homes of children with SSPE or Congenital Rubella Syndrome and see the sufferings of the parents himself / herself


FB : 20 hrs

<<
சுகாதாரம் சார்ந்து அமெரிக்காவில் நிறைய விழிப்புணர்வு இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. சில கேள்விகளுக்குத் தெளிவான பதில் இல்லாமல் குழம்பியிருக்கிறேன். மருத்துவர்கள் உடனே மருத்துவம் என்கிற அறிவியல் புனிதத்தை எப்படி கேள்வி கேட்கலாம் என்று ஓடி வந்து நையப் புடைப்பார்கள். நம்மூரில் போலியோ முற்றிலும் ஒழிக்கப்படக் காரணமாக இருந்த்தது தடுப்பூசிகள் என்பதில் மாற்றுக் கருத்தே இல்லை. அதே போல சில நோய்த் தடுப்புக்களில் முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளதை மறுக்கவே முடியாது.
>>
OK

<<
அமெரிக்காவில் ஒரு பெண் கர்ப்பமடைந்த காலத்திற்கு முழுவதும் நோய்த் தடுப்பு மருந்துகள் வழங்கப்படுகிறது. இதன் பக்க விளைவாக பிறக்கும் குழந்தைகளில் ஆட்டிசம் அதிகரித்துள்ளதாக மருத்துவர்கள் சிலரே கொடி பிடிக்கிறார்கள்.
>>
The MMR vaccine controversy started with the 1998 publication of a fraudulent research paper in the medical journal The Lancet that lent support to the later discredited claim that colitis and autism spectrum disorders are linked to the combined measles, mumps and rubella (MMR) vaccine.[1] The media have been criticized for their naïve reporting and for lending undue credibility to the architect of the fraud, Andrew Wakefield.

Investigations by Sunday Times journalist Brian Deer reported that Andrew Wakefield, the author of the original research paper, had multiple undeclared conflicts of interest,[2][3] had manipulated evidence,[4] and had broken other ethical codes. The Lancet paper was partially retracted in 2004, and fully retracted in 2010, when The Lancet's editor-in-chief Richard Horton described it as "utterly false" and said that the journal had been "deceived."[5] Wakefield was found guilty by the General Medical Council of serious professional misconduct in May 2010 and was struck off the Medical Register, meaning he could no longer practice as a doctor in the UK.[6] In 2011, Deer provided further information on Wakefield's improper research practices to the British medical journal, BMJ, which in a signed editorial described the original paper as fraudulent.[7][8] The scientific consensus is the MMR vaccine has no link to the development of autism, and that this vaccine's benefits greatly outweigh its risks.

Following the initial claims in 1998, multiple large epidemiological studies were undertaken. Reviews of the evidence by the Centers for Disease Control and Prevention,[9] the American Academy of Pediatrics, the Institute of Medicine of the US National Academy of Sciences,[10] the UK National Health Service,[11] and the Cochrane Library[12] all found no link between the MMR vaccine and autism. While the Cochrane review expressed a need for improved design and reporting of safety outcomes in MMR vaccine studies, it concluded that the evidence of the safety and effectiveness of MMR in the prevention of diseases that still carry a heavy burden of morbidity and mortality justifies its global use, and that the lack of confidence in the vaccine has damaged public health.[12] A special court convened in the United States to review claims under the National Vaccine Injury Compensation Program rejected compensation claims from parents of autistic children.[13][14]

<<
தடுப்பு மருந்துகள் நமக்குக் அளித்த வரப்பிரசாதம் ஒரு அளவிற்கு மேல் எதிர் விளைவுகளைக் கொடுத்துவிட்டதா?
>>
No
Not at all

<<
ஐரோப்பாவிலும் தடுப்பூசிகளின் எதிர்த் தரப்பு வலுத்துவருகிறது.
>>
Fools oppose vaccines

<<
என்னுடைய இரண்டாவது மகன் வயிற்றில் இருந்த போது குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கு என்று நிறைய மருந்துகள் கொடுத்தார் மருத்துவர். குழந்தை clever ஆ பிறக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார் மருத்துவர். அவர் clever என்று சொல்லும் வார்த்தை பழமையானது என்றே எடுத்துக் கொண்டேன். கணிதத் திறனோ அல்லது பரிட்சையில் நல்ல மதிப்பெண் எடுக்க வேண்டும் என்பதையோ சொல்கிறார். என்னுடைய இரண்டாவது மகன் ஒன்றும் பாதிப்படையவில்லை.
அமெரிக்காவில் ஒவ்வொரு மருத்துவ ஆலோசனையையும் ஒரு medical program ஆக்குவார்கள். அப்படி முக்கியமான நிகழ்வு இந்தப் பிள்ளைப் பேறு காலமும் கூட. இப்போது நம்மூரிலும் இந்த நாடகங்கள் அரங்கேறுகின்றன. அது கிடக்கட்டும். இன்றைய அமெரிக்காவில் நூறில் ஒரு குழந்தை ஆட்டிசம் பாதிப்பிற்கு ஆளாகியுள்ளது. ஒபாமா நிர்வாகத்தால் பெரும் பட்ஜெட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சிறப்புப் பள்ளிகள் இல்லாத நகரங்களே கிடையாது என்கிறார்கள். மருத்துவம் செய்வது சாத்தியமில்லை. நூறில் இரண்டு என்பது விரைவில் வரும் என்கிறார்கள். என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை. நமக்கு பாடம் எடுக்காமல், எளிதில் இதில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி என்று யாரும் சொல்லமாட்டார்கள். ஆட்டிசம் நிச்சயமாக மரபு ரீதியாக வருவதில்லை. அப்படியானால் எங்கிருந்து?
>>
It comes with increased detection and awareness
So Simple
That's all

--தமிழ் இளவல் நவீன் The doctor(mbbs,dch) who is taking care of my child"s vaccine told me to avoid all non compulsory vaccines,and this will automatically make any parent to doubt abt the vaccines!
LikeReply2 mins
Mariano Anto Bruno Mascarenhas //
தமிழ் இளவல் நவீன் The doctor(mbbs,dch) who is taking care of my child"s vaccine told me to avoid all non compulsory vaccines,and this will automatically make any parent to doubt abt the vaccines!//

I made a simple request

Before posting anything
Please read once

Because
You are asking questions which have been already answered

And
That is utter waste of time

If you are not ready to read what We have said
What is the point in calling for discussion
LikeReplyJust now
தமிழ் இளவல் நவீன் Of course i will! Just shared my experience.
LikeReply1 min
Mariano Anto Bruno Mascarenhas YES

Probably your kid has some congenital or acquired immunodeficiency

you please follow what your pediatrician said
LikeReplyJust now
Mariano Anto Bruno Mascarenhas //தமிழ் இளவல் நவீன் The doctor(mbbs,dch) who is taking care of my child"s vaccine told me to avoid all non compulsory vaccines,and this will automatically make any parent to doubt abt the vaccines!//

The question is simple
Did he ask to avoid THIS vaccine

If your pediatrician has asked you not to give, then probably your child has some immune deficiency. So Follow your doctor's advice

Very simple

Just because your pediatrician has asked not to give vaccines to your child

Why should all parents of kids with normal immune system get doubt

You alone are confused boss

you are extrapolating that
LikeReply1 min

Mariano Anto Bruno Mascarenhas Point is

This question has been already answered in the links I have shared above

Instead of asking questions which have been already answered, Why don't you just read once